Betaling pensioenpremie: Wat kan wel en wat niet?

30-03-2020

Betaling pensioenpremie: Wat kan wel en wat niet?

Als gevolg van COVID-19 en de overheidsmaatregelen worden steeds meer bedrijven geraakt worden door sluitingen en terugloop in inkomsten. Heel veel ondernemers zoeken methodes om de kosten terug te dringen. Banken bieden oplossingen aan maar soms is dit allemaal niet voldoende en wil de onderneming ook besparen op de pensioenlasten. In dit artikel zetten we uiteen wanneer dit mogelijk is en welke voorwaarden hier aan gesteld worden.

Actueel

Pensioenpremies vallen onder NOW- regeling.

In het onderstaande bericht hebben we de meest recente informatie verwerkt betreffende het betalen van pensioenpremies. Er was namelijk onduidelijkheid of u deze premies middels het noodplan kon verhalen. Inmiddels is bekend dat deze premies ook onder het noodplan vallen middels de NOW-regeling.

Bovenop de looncompensatie komt een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Uiteraard dient u wel aan de voorwaarden van de NOW-regeling te voldoen. Deze voorwaarden vind u in deze link. Tevens vind u op de website van de rijksoverheid een handige infographic over het noodpakket voor banen en economie.

Pensioenpremie: Ik kan deze niet betalen, wat nu ?

Door middel van het noodplan heeft de overheid financiële ondersteuning gecreëerd voor de salarissen van uw personeel. U kunt, als de coronacrisis uw onderneming raakt, gebruik maken van het Noodloket waar u een financiële ondersteuning kunt aanvragen t.a.v. de loonkosten. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen vallen hier inmiddels ook onder. Wat moet en kunt u verder dan nu al doen als u de pensioenpremie niet kunt betalen?

Het betalingsvoorbehoud

In vrijwel iedere pensioenregeling is een betalingsvoorbehoud opgenomen conform  art. 12 Pensioenwet opgenomen. Wanneer u op deze bepaling een beroep wilt doen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U kunt alleen het werkgeversdeel van de premie stopzetten of verminderen. De eigen bijdrages die u inhoudt bij de werknemer moeten worden afgedragen aan de uitvoerder;
  • Er moet in ieder geval sprake zijn een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Met name deze laatste is een hele moeilijke, u moet aantonen dat u echt niet meer in staat bent om de premies op te hoesten. Wanneer u als werkgever een beroep doet op het betalingsvoorbehoud dan kan de toekomstige pensioenopbouw tijdelijk worden verlaagd of beëindigd.

Voorwaarde is dat er een betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling is opgenomen. Staat dat er niet in of voldoet u niet aan de voorwaarden dan blijft u verplicht om de premies te betalen.

Wat als ik gewoon stop met betalen?

De verzekeraar zal de verzekeraar de pensioenregeling stopzetten en alle risicodekkingen laten vervallen. Daarvoor moeten ze echter eerst de werknemers informeren en alle inspanningen verrichten om u toch de premies te laten betalen.

Drie maanden nadat ze uw werknemers informeren dat u niet betaald heeft, mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen dan laten vervallen. Dit mag dan terugwerkend voor een periode van 5 maanden. Voor uw werknemers kan dit grote gevolgen hebben, stel maar eens voor dat een van uw werknemers komt te overlijden. Er wordt dan geen  partnerpensioen uitgekeerd. Heeft u als werkgever geen beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Wilt u dus overgaan tot stoppen met betalen doe dan altijd een beroep op het betalingsvoorbehoud.

Ik ben aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, is dat anders ?

Wanneer u verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) dan kunt u geen aanspraak maken op het betalingsvoorbehoud. Als u uw premienota niet kunt betalen moet u dit ‘onverwijld’, oftewel binnen 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Doet u dit niet, dan bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de achterstallige pensioenpremie. Maak dus zo spoedig mogelijk melding van uw onmacht om te betalen.

Doen pensioenuitvoerders ook nog iets ?

Zoals hierboven al gemeld zijn na overleg de pensioenpremies onderdeel van de NOW-regeling geworden.

Verder hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken om ondernemers in acute problemen door de coronacrisis tegemoet te komen. Het betreft de volgende afspraken

  • Er komen mogelijkheden voor een betalingsregeling. De werkgever moet zich hiervoor melden bij zijn pensioenuitvoerder.
  • De betalingstermijnen worden binnen de wettelijke kaders verruimd.
  • Pensioenuitvoerders worden iets soepeler qua invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. In bepaalde getroffen sectoren wordt het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uitgesteld.

Ik wil nu actie ondernemen?

Wanneer u nu al de pensioenpremies voor uw werknemers niet kunt betalen, adviseren wij u contact op te nemen met uw pensioenadviseur bij ons kantoor. Deze bekijkt dan samen met u de mogelijkheden. Ook houden wij voor u de actuele ontwikkelingen op dit terrein in de gaten.