Uitwerking pensioenakkoord

24-06-2020

De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt, met als gevolg dat de pensioenlasten toenemen. Daarnaast is de arbeidsmarkt veranderd en wisselen werknemers vaker van baan. Bovendien zijn de pensioenen gevoeliger geworden voor de ontwikkelingen op financiƫle markten. Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer goed aan op deze maatschappelijke wijzigingen. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de pensioenen en over de AOW. Dit pensioenakkoord dient nog omgezet te worden in een definitief wetsvoorstel. De hoofdlijnennotitie wordt als het goed is nog in juni 2020 door minister Koolmees aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wij hebben de belangrijkste punten uit het pensioenakkoord hieronder voor u samengevat:

  • Het ambitieniveau van het pensioen blijft 75 % van het gemiddeld verdiende salaris gedurende een opbouwperiode van 40 jaar;
  • Geen nominale zekerheid meer. De zekerheid in het nieuwe contract betreft de premie die jaarlijks wordt ingelegd. Het resultaat dat wordt bereikt (de pensioenuitkering), is onzeker;
  • Voor iedere werknemer geldt eenzelfde percentage van de pensioengrondslag, onafhankelijk van de leeftijd van de werknemer;
  • Omdat er geen sprake meer is van toegezegde aanspraken, hoeven pensioenfondsen niet meer te rekenen met een risicovrije rente voor het vaststellen van hun verplichtingen. Het nieuwe systeem kent dan ook geen dekkingsgraad meer. In het nieuwe pensioenstelsel wordt er gebruik gemaakt van een projectierendement om het te verwachten pensioen te bepalen;
  • Voor werknemers met een bij een verzekeraar bestaande pensioenregeling mag de bestaande, naar leeftijd stijgende staffel, worden gecontinueerd. Voor nieuwe werknemers geldt dan dus wel de nieuwe, vlakke leeftijdsonafhankelijke premie. Werkgevers worden op deze manier niet geconfronteerd met dure compensatiemaatregelen;
  • In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2024 gaat de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar;
  • Kortingen van pensioenaanspraken door pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 90% of lager zijn voor het jaar 2021 van de baan;
  • De verwachting is dat de nieuwe regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022 met een overgangsperiode tot 1 januari 2026.