Zieke werknemers en de NOW

16-04-2020

 

Sinds begin deze maand is het voor ondernemers mogelijk om gebruik te maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Afhankelijk van de geleden omzetdaling krijgt een werkgever tot 90% van zijn loonkosten vergoed.

Tegelijkertijd hebben veel ondernemers een verzuimverzekering en vragen zich af wanneer van welke regeling gebruik gemaakt kan worden. Voor een viertal voorbeelden kunt u op onze website terecht.

 

 • De werknemer was al ziekgemeld voor de ingangsdatum van de tegemoetkoming vanuit de NOW
  De werknemer is in deze situatie al ziekgemeld bij de arbodienst en verzuimverzekeraar. Afhankelijk van de eigen risico-periode ontvangt de werkgever reeds een uitkering vanuit de verzuimverzekering.
  Het re-integratietraject loop gewoon door. Wel is het zo dat het UWV bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen rekening houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Op de website van het UWV vind je de addendum Werkwijzer Poortwachterwaarin de gevolgen nader worden uitgewerkt.
  Bij de aanvraag van de NOW is het totale sv-loon van januari 2020 leidend. Op het moment dat het salaris van de zieke werknemer onderdeel uitmaakt van de totale loonsom ontvangt de werkgever hierover dus NOW-tegemoetkoming. Het kan dus zijn dat een werkgever een uitkering vanuit de verzuimverzekering en een tegemoetkoming vanuit de NOW ontvangt.

 

 • De werknemer kan niet naar het werk komen vanwege milde gezondheidsklachten die mogelijk op corona wijzen
  Op het moment dat een werknemer zichzelf in quarantaine houdt, loopt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever door. Wel mag van de werknemer worden verwacht dat waar mogelijk vanuit huis werkzaamheden worden verricht. Er hoeft geen ziekmelding te worden gedaan bij de arbodienst of verzuimverzekeraar.
  Bij de aanvraag van een NOW-tegemoetkoming is de omzetdaling van de onderneming het bepalende criterium. Het tijdelijk niet kunnen werken van een werknemer is dus niet van invloed op de aanvraag of hoogte van de NOW-tegemoetkoming. Wel kan het tijdelijk niet kunnen werken van een of meerdere werknemers natuurlijk leiden tot een (verdere) omzetdaling. Dit moet aan het UWV worden doorgegeven.

 

 • De werknemer wordt ziek na het moment waarop de NOW-tegemoetkoming is ingegaan.
  Op het moment dat een werknemer zich ziekmeldt en niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, zet een werkgever de gebruikelijke stappen. Afhankelijk van de eigen risico-periode ontvangt de werkgever een uitkering.
  Een werkgever meldt de werknemer ziek bij de arbodienst en verzuimverzekeraar en start in overleg het re-integratietraject. Bij de beoordelingen van deze inspanningen houdt het UWV achteraf dus rekening met de gevolgen van de coronacrisis (zie voorbeeld 1).
  Een ziekmelding na ingaan van de NOW-tegemoetkoming heeft geen invloed op (de hoogte van) deze tegemoetkoming. Er kan net als bij voorbeeld een dus sprake zijn van een cumulatie van de NOW-tegemoetkoming en de uitkering vanuit de verzuimverzekering.

 

 • De werknemer komt niet naar het werk vanwege bedrijfssluiting als gevolg van de coronacrisis
  Bij bedrijfssluiting geldt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever onverminderd. Er kan geen beroep worden gedaan op de verzuimverzekering. Wel ontvangt de werkgever afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling een NOW-tegemoetkoming vanuit het UWV.
  Dit is een algemeen overzicht van de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis op verzuimverzekeringen. Vrijwel alle verzekeraars hebben inmiddels een aparte informatiepagina

De criteria voor het aanvragen van een NOW-tegemoetkoming vind je op de website van het UWV.